ДЕКЛАРАЦИЯ

  1. Осведомен съм и съзнавам, че малките деца могат да бъдат наранени докато играят сами или с други деца, както и че съществува риск от повреда на тяхно или чуждо имущество, настъпване на сериозно увреждане или смърт както на него, така и на друго /и/ деца поради което е необходимо постоянен надзор от моя страна. Осведомен/а съм и съзнавам също така, че съществуват рискове при използването на съоръженията на територията на Тон Бонбон, които могат да не са очевидни и да представляват сериозна опасност за всяко лице, ако не бъдат използвани правилно. Запознат/а съм, че съоръженията в Тон Бонбон са проектирани и предназначени за употреба от малки деца и че са създадени условия за максимално безопасна обстановка за игра за детето/децата ми, но съзнавам, че детето/децата се нуждаят от постоянен надзор. Запознат съм с обстоятелството, че детето ми няма да бъде персонално наблюдавано и ако искам такъв надзор трябва лично да го осъществя или осигуря друг придружител за детето/децата ми.
  2. В случай че, детето/децата бъдат увредени или се разболеят по време на престоя им в Тон Бонбон, с подписване на настоящата декларация, давам/е/ съгласието си екипът на Тон Бонбон да окаже първа/неотложна помощ на детето/децата, както и да повика квалифициран медицински екип за осъществяване на първа/неотложна помощ на детето/децата и взимане на спешни медицински мерки.
  3. Да спазвам инструкциите, дадени ми от персонала на Тон Бонбон, когато те са във връзка с престоя на  детето в Тон Бонбон, изброени неизчерпателно в приложение „Правила и вътрешен ред”, с които декларирам, че съм запознат/а с подписване на настоящата декларация.
  4. Осведомен /и/ съм /сме/, че персоналът на Тон Бонбон си запазва правото във всеки един момент да отстрани детето/децата от определена дейност или да прекрати участието му в заниманията по собствена преценка.
  5. Разбирам /е/, че всяко дете се намира в уникален етап от своето развитие и аз /ние/ съм /сме/ най-добре запознат/и с възможностите и способностите на детето/децата. Ето защо съм/сме длъжен/длъжни да обсъдя/им/ с персонала на Тон Бонбон възможностите на детето/децата с цел безопасно участие в забавите организирани на територията на Тон Бонбон и използване на съответните съоръжения.
  6. Запознат съм с правото си да поискам корекция или унищожаване на моите лични данни и тези на детето ми. Доброволно предоставям личните данни за идентификация от страна на аниматорите. При изтичане на информация съм запознат, че ще бъда уведомен до 72 часа. Личните ми данни се съхраняват  в срок от 5 години, като съхранението им е с нужните мерки за сигурност по правилник на фирмата, след което се унищожават по сигурен за лицето начин. Пълния текст на Политиката ни за поверителност може да намерите  на адрес www.tonbonbon.com или на място при попълване на настоящита декларация.

 

ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ  Covid-19

Запознат/а съм, че

– детският център осигурява спазването на всички необходими хигиенни изисквания за защита на здравето и живота на детето ми и на всички останали деца, но не може да даде гаранции за неразпространение на заразни заболявания, в т.ч. и COVID-19

-трябва да следя температурата на детето си, да го оставя вкъщи и да се консултирам с личния лекар при температура, по-висока от 37.3°С и/или грипоподобни симптоми

– следва да се обърна към личния лекар при поява на симптоми на заболяване и да заведа детето в детския център само след преценката на лекаря, че е безопасно

– при необходимост от консултация с екипа на детския център да я осъществя при спазване на физическа дистанция и използване на лични предпазни средства

– е необходимо да съдействам за изпълнение на предприетите от детския център противоепидемични мерки и контрол за спазването им с цел опазване здравето на децата и служителите, в т.ч. правилата за физическа дистанция във и извън институцията

Декларирам, че:

– приемам да спазвам общите правила за противоепидемичен контрол и

вътрешните правила на детския център за работа в условия на извънредна епидемиологична ситуация на територията на страната

– не ми е известно детето ми да е било в контакт със заразно болни

– не ми е известно член на моето семейство да е заразен с COVID-19

Call Now Button